Прием след 7. клас за учебната 2018/2019 г.

Верни на традицията да създаваме най-добрите възможности за реализация на учениците си, обявяваме прием след 7. клас в Нов профил „Предприемачески“ за учебната 2018/2019 г.
Обучението по профил „Предприемачески“ осигурява редица възможности за изява на учениците в състезания и инициативи. То е обвързано както с придобиването на ценни практически умения, необхидими за стартирането на бизнес, така им предоставя и кариерно ориентиране. Силен акцент е развиването на меки умения, сред които работа в екип, представяне пред публика, критично мислене и др.

Профил “ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“

1 паралелка

Профилиращи предмети:

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

• Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
• Удвоения брой точки от теста по математика;
• Оценката География и икономика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;
• Оценката Технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;

Този профил дава възможност да се придобият знания и умения, свързани с икономическите и обществените явления и процеси. Учениците ще могат да задълбочат своята географска култура, да развият предприемачески идеи и управленски подход, да формират модели на поведение за активна гражданска позиция. Обучението ще им даде отлична подготовка за икономическите университети у нас и в чужбина.