Училищен план-прием за учебната 2019/2020 година в I клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.

Ние, вече порасналите, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откривате в нашето училище СУ „ХРИСТО БОТЕВ“.

*****

За учебната 2019/2020 година е предложен прием за една паралелка І клас, целодневно обучение.

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас:

Вид дейностСрок
1.Изготвяне списъците на децата, които следва да постъпят в І класдо 15.05.2019 го-
дина
2.Подаване на молби (заявления)от 31.05. до 14.06.2019 година
3.Изнасяне на списъка с приетите ученици14.06. 2019 година ( 17:30 часа)
4.Записване на приетите първокласнициот 17.06 до 26.06.2019 година
5.Обявяване на списъците на записаните първокласници и свободните места27.06.2019 година
6.Попълване на свободните местаот 27.06 до 10.092019 година
7.Обявяване на свободни места27.06.2019 годи-
на
8.Попълване и разпределяне на учениците по паралелки27.06. до 12.09.
2019 г
9.Родителска среща по паралелкидо 12.09. 2019 г

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

ІІ. Необходими документи за записване

1.      Заявление за записване (по образец на училището);

2.      Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

3.Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.*

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.