ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  Във връзка с приетото от Народното събрание на Република България решение за обявяване на извънредно положение за борба с коронавируса COVID-19, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се прекратяват учебните занятия на територията на страната до 29 март 2020 г. и заповед на директора за провеждане на дистанционно обучение:

      Уважаеми ученици,
От понеделник, 16 март 2020 година, ще имате достъп до всички учебни материали за деня съгласно учебната програма за втория срок. Материалите ще бъдат публикувани в групите на паралелките І – ХІІ клас във Фейсбук и/или в електронната система „ШКОЛО.БГ“. Там ще бъдат прикачени файлове или връзки към разработки на уроци по темата за деня. Ще ви бъдат възлагани групови или индивидуални задачи за изпълнение и оценяване със съответния срок за това.
      Учебните часове ще стартират в 09.30 часа, съгласно график. Времетраенето им ще бъде 20 минути за учениците от паралелките І – ІV клас и 30 минути за учениците от V до ХІІ клас, с 10 минутни междучасия и едно голямо след втория учебен час – от 20 минути. В рамките на това време ще може да се свързвате с Вашия учител по съответния предмет, да задавате своите въпроси или да давате отговори на поставени задачи.

      Уважаеми родители,
Вие може да следите дистанционното обучение на Вашите деца и да участвате в процеса на контролиране изпълнението на поставените им от учителите задачи. Ще се радваме да бъдете така необходимата връзка между нас, учителите, и Вашите деца.

      Учебните часове за всички класове започват в 9:30 часа и завършват съгласно седмичното разписание по следния график на учебните часове:Линкове за безплатно ползване на електронните учебници на издателства „Просвета“, „Клет“(„Анубис“, „Булвест2000“)
http://www.e-prosveta.bg/https:
https//klett.bg/свободен-достъп-до-електронните-ресурси-на-издателство-клет-българия-news157.html:За допълнителни разяснения се обръщайте към класните ръководители!