От 27.04.2022 г. до 29.04.2022 г. в гр. Банско, се проведе VI НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”. Нашето училище бе единственото класирано за участие от област Плевен и имаше честта да представи своята добра практика – групата по интереси „Доброто в мен, доброто в нас“. Пред присъстващите експерти от МОН, РУО, академичното жури и много колеги от цялата страна ние имахме удоволствието да покажем една малка част от училищния ни живот и изяви.Конференцията се организира от Министерството на образованието и науката и Синдикатът на българските учители за учители, директори и други педагогически специалисти от детските градини и училищата. Всички представени практики отразяваха опит от образователния процес, занимания по интереси или дейности, реализирани в партньорство с висши училища, неправителствени организации, местна власт. Те бяха фокусирани върху:

• идентификация на ученици в риск от преждевременно отпадане и диференцирана подкрепа за трайното им приобщаване в образователната система;

• развиване на професионални общности в училище;

• включване в образованието на необхванати досега ученици;

• ефективно включване на ученици от уязвими групи в ОРЕС;

• поетапна десегрегация и преодоляване на вторичната сегрегация;

• работа с родителските общности за преодоляване на взаимните негативни предразсъдъци и стереотипи;

• допълнително обучение по български език;• насърчаване за продължаване на образованието след 16 г.;

• прилагане на иновативни подходи за работа в мултикултурна среда;

• съхраняване и развиване на културната идентичност и др.

За екипа, представил нашето училище, бе удоволствие, безценен опит и чест да е сред отличените най-добри практики в страната! Нашият успех би бил невъзможен без подкрепата на експерта по приобщаващо образование към РУО – Плевен г-жа Росица Ненчева, за което от сърце благодарим!

Имаме още какво да научим, имаме още какво да дадем!

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.