Добре дошли !

Светското образование в град Славяново, има дълга и славна история! Неговото начало се поставя още в края на ХІХ век. Със съдействието на будното население на тогавашното село Славяново през 1914 година е построена голямата двуетажна сграда на сегашното училище. То започва като прогимназиално с І прогимназиален клас. Постепенно за няколко години училището става основно, а през 1922 година се открива реална гимназия.

СУ „Христо Ботев” – град Славяново е училище с утвърдени традиции в своята над стогодишна история, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в учебно-възпитателния процес – да бъде не просто източник на учебна информация, а партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат ученика в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота. Училището разполага с кабинет по готварство, три компютърни кабинета с осигурена постоянна интернет връзка, физкултурен салон, медиен център, актова зала, добра открита спортна база и библиотеката с богат фонд от учебна, художествена, научна и научно-популярна литература. На учениците е предоставена възможност за целодневна организация на учебния процес с разнообразни спортни дейности и дейности по интереси, с осигурен безплатен обяд за учениците от начален етап. Осъществява се оптимална обща и допълнителна подкрепа на учениците: занимания по интереси, допълнителна работа с ученици с обучителни затруднения. Налице е стремеж към популяризиране на дейността на училището сред обществеността и включване на родителите в образователния процес. Усилията на учителите са насочени към утвърждаване на училищен микроклимат, основан на доверие и емпатия.

Верни на традицията да създаваме най-добрите възможности за реализация на учениците си в училището се осъществява прием след VII  клас по професионални и профилирани направления: 

  •  Сътрудник малък и среден бизнесОбучението по професията „Сътрудник в малък и среден бизнес“ помага да се получат теоретични знания относно правната рамка за развитие на малкия и средния бизнес в България, както и практически умения по проучване на пазара, организиране на работни срещи, подготовка на писма, изготвяне на опростен бюджет, рекламни материали, презентации и др. В обучението по тази специалност се придобиват знания и умения за цялостна организация на дейността на организацията/предприятието – маркетинг, персонал, финанси, производство. Основни задачи в обхвата на професията: да координира информационния поток между ръководството и персонала; да събира данни и подготвя периодични, специални текущи справки и отчети, да проучва пазара и потребителското търсене;  да осъществява рекламната политика на фирмата; да осигурява производствения процес с необходимите суровини и материали, осъществява контакти със сервизни фирми за ремонт на машини и съоръжения, организира складирането и експедирането на готова продукция до клиентите; да организира работни срещи и посещения във фирмата, да осъществява бизнес комуникации на български и чужд език; да участва в отчитането на приходите и разходите и да издава финансови документи.  Продавач-консултант – родавач-консултантът може да работи самостоятелно в търговския обект за осъществяване на продажби на едро или на дребно, да обслужва определен сектор в по-голям търговски обект, а също така да изпълнява различни дейности в складови помещения или офиси.
  •    Деловодител – Деловодителят извършва трудовата си дейност в предприятия от различни отрасли на стопанството, държавната администрация и финансовите институции. Деловодителят обработва служебната кореспонденция по утвърден правилник за документооборота в предприятието. Той приема, регистрира, разпределя според предназначението и предава в структурните звена на предприятието входящата кореспонденция ръчно или в автоматизирана деловодна програма. Той оформя и регистрира изходящата кореспонденция според адресатите и осигурява нейното изпращане по адреси. Деловодителят копира документите от входящата и изходящата документация, подрежда ги в обособени папки и следи спазването на сроковете за отговор съгласно регламентираните правила. Той предоставя своевременно справки по състоянието и движението на входящата и изходящата кореспонденция и при необходимост копира документи на прекия си ръководител или на други членове на екипа на организацията. 
  •    Профил “ Предприемачески“ – Обучението по профил „Предприемачески“ осигурява редица възможности за изява на учениците в състезания и инициативи. То е обвързано както с придобиването на ценни практически умения, необхидими за стартирането на бизнес, така им предоставя и кариерно ориентиране. Силен акцент е развиването на меки умения, сред които работа в екип, представяне пред публика, критично мислене и др. Насочен е към изграждане на умения за преценка на личния потенциал и  възможности на социалноикономическата среда, а също към формиране на икономическа култура, познаване на базисните икономически понятия, овладяване на основни принципи на пазарната икономика и формиране на икономическо мислене. В последния клас на втория гимназиален етап учениците ще могат да интегрират натрупаните теоретични знания, умения и отношения и да ги приложат на практика чрез реално стартиране на собствен бизнес в учебна среда, да  познават основните управленски функции, да овладяват  процеса на вземане на управленски решения и принципите за управление на човешките ресурси. Обучението по информационни технологии ще способства за изграждането на нови дигитални компетентности на ученика, които се прилагат в различни предметни области.

Училището може да бъде привлекателно за всяко  дете!
За  да  бъде  училището привлекателно е необходимо децата, техните родители и местната общност, от която са част, да припознават училището като „своя” институция. За това е нужно от една страна те да намират нещо от своята култура в училище, училището да представлява благоприятна среда  за  всяко  едно  дете,  както  и  училището  да  бъде  ангажирано  с живота  на  местната  общност.

Ние, педагогическият колектив при
СУ „
Христо Ботев“ – гр. Славяново, си позволяваме да перифразираме известният надпис, изсечен върху фасадата на Галатанското училище в Котел през Възраждането, и да ви призовем:

ПОМОГНЕТЕ  ДА  ГИ  ВЪЗВИСИМ!