НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС

НВО В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2020/03/NVO_7_klas_2020.pdf

І. НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 9 юни, 09.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
За част 1: 60 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 минути;
За част 2: 90 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 50 минути.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от 25 задачи
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Системата от задачи по български език се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО БЕЛ: www.mon.bg/upload/20573/7class-BEL-2020.pdf

ІІ. НВО ПО МАТЕМАТИКА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 11 юни, 09.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
За част 1: 60 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 минути;
За част 2: 90 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 50 минути.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от 23 задачи
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително. 

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО МАТЕМАТИКА: www.mon.bg/upload/20574/7class-math2020.pdf

ІІІ. НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК (по желание на ученика)
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 17 юни, 09.00 часа
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: Обект на измерването в тестовете по чужди езици е комуникативната компетентност на учениците на езиково равнище А2 на Общата европейска езикова рамка.
Компонентите на тестовете се основават на трите езикови умения: четене, слушане и писане.
Езиковите компетентности се проверяват чрез различни видове задачи: задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и една задача за създаване на писмен текст.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ УЧЕНИКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК – по образец: в периода 6 – 8 април 2020 г.

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК: www.mon.bg/upload/20575/7class-ChE-2020.pdf