НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА X КЛАС

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2020/03/NVO_10_klas_2020.pdf

І. НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 9 юни, 08.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 90 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 мин.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от 23 задачи
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: задачите са съобразно учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас.

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО БЕЛ:www.mon.bg/upload/20576/10class-BEL-2020.pdf

ІІ. НВО ПО МАТЕМАТИКА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 11 юни, 08.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 90 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 мин.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от 17 задачи
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание съгласно утвърдените учебни програми по математика от VIII до X клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до X клас включително.

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО МАТЕМАТИКА: www.mon.bg/upload/20577/10class-math2020.pdf

ІІІ. НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК (по желание на ученика)
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 17 юни, 08.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 90 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 мин.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: Обект на измерването в тестовете по чужди езици е комуникативната компетентност на учениците на езиково равнище А1, А2 и В1 на Общата европейска езикова рамка.
   Компонентите на тестовете се основават на четирите езикови умения: четене, слушане, писане и говорене.
   Езиковите компетентности се проверяват чрез различни видове задачи: задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, задачи за създаване на писмен текст и задачи за говорене.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ УЧЕНИКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК – по образец: в периода 6 – 8 април 2020 г.

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК: www.mon.bg/upload/20578/10class-ChE-2020.pdf

IV. НВО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ (по желание на ученика)
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: по график в периода 15 – 19 юни 2020 година
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: решаване на тест (Модул 1) за 30 минути и решаване на практическа задача (Модул 2) – 60 минути. За оценяването се използвана софтуерна система, която генерира автоматично, на случаен принцип варианти на тестовите задачи и на практическата задача.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ УЧЕНИКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – по образец: в периода 6 – 8 април 2020 г.

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: www.mon.bg/upload/20579/10class-Dig-2020.pdf