Прием за първи клас за учебната 2023/ 2024 година

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че до 30.05.2023 г. включително,

в СУ „Христо Ботев“ – гр. Славяново, ще се приемат заявления за прием в 1 клас, за учебната 2023/2024 година.

Приемът в първи клас за учебната 2023/2024 г. в СУ „Христо Ботев“ ще се извърши съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН и Правилата за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяново.  

Правила и график за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяново

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2022/03/pravila-za-priem-na-uchenitsi-v-parvi-klas-za-uchebnata-2022-2023.pdf

Необходими документи за записване:

Заявление за записване в първи клас –

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2022/03/zaqvlenie_za_I_klas-2022_2023.pdf

Лична карта за удостоверяване на личността на подаващия заявлението.

Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование.

Копие от Акт за раждане на детето и оригинал за сверяване.

Копие от документи за ТЕЛК или СОП при наличие на такъв критерий при кандидатстване.

Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.