Прием за 2018/2019 учебна година – дейности и наредба

График на дейностите по прием на ученици 2018/2019 учебна година
Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10

ГРАФИК
на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 г. съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование
№ Вид дейност Срок
1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 14.05.-18.05.2018 г. вкл.
2. Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите

до 22.05.2018 г. вкл.
3. Провеждане на тестове по:
• български език и литература
• математика
21.05.2018 г.
23.05.2018 г.
4. Обявяване на резултатите от тестовете до 06.06.2018 г. вкл.
5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
• изобразително изкуство
• музика
• спорт
01.06.2018 г.
04.06.2018 г.
05.06.–06.06.2018 г. вкл.
6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 11.06.2018 г. вкл.
7. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите 13.06.-19.07.2018 г. вкл.
8. Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 20.06.-26.06.2018 г. вкл.
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. вкл.
10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 04.07.-06.07.2018 г. вкл.
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г. вкл.
12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13.07.-17.07.2018 г. вкл.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 19.07.2018 г.
14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07.-24.07.2018 г. вкл.
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 26.07.2018 г. вкл.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класирането 27.07.-30.07.2018 г. вкл.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 02.08.2018 г.
18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 11.09.2018 г. вкл.
19. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14.09.2018 г. вкл.

Заповед №РД09-4135/29.08.2017 г.