ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Нашата цел е да предоставим качествено образование на децата и учениците от нашия град и околните селища, ориентирано към интересите и потребностите на младите хора, съобразено със съвременната образователна парадигма и насърчаване на личностното развитие на всяко дете и ученик, удоволетворяване на неговия стремеж към знания, творчество, самоусъвършенстване и социализация в съвременния глобален свят. 

Верни на традицията да създаваме най-добрите възможности за реализация на учениците си, обявяваме прием след 7. клас в  профил „Предприемачески“ за учебната 2022/2023 г.
Обучението по профил „Предприемачески“ осигурява редица възможности за изява на учениците в състезания и инициативи. То е обвързано както с придобиването на ценни практически умения, необходими за стартирането на бизнес, така им предоставя и кариерно ориентиране. Силен акцент е развиването на меки умения, сред които работа в екип, представяне пред публика, критично мислене и др.

Брой паралелки: 1

Срок на обучение: 5 години

Брой ученици: 26

Профилиращи предмети:

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Балообразуване

Удвоения брой точки от теста по български език и литература;

Удвоения брой точки от теста по математика;

Оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;

Оценката  по Технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;

ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“

Този профил дава възможност да се придобият знания и умения, свързани с икономическите и обществените явления и процеси. Учениците ще могат да задълбочат своята географска култура, да развият предприемачески идеи и управленски подход, да формират модели на поведение за активна гражданска позиция. Обучението ще им даде отлична подготовка за икономическите университети у нас и в чужбина.

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2022/04/ПРИЕМ-2022-2023.pdf