Документи за учебната 2023/2024 година

Дневен режим

https://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2023/12/информация-за-учебния-ден-ново2023-2024.pdf

ПРАВИЛНИК СУ СЛАВЯНОВО 2023/2024

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2022/10/ПРАВИЛНИК-СУ-СЛАВЯНОВО-2022_1.pdf

Годишния план за дейността на училището_2023-2024

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2022/10/Godishen-plan-na-SU_2022-2023_1.pdf

Стратегия на училището  2023-2028

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2022/03/стратегия-20-24-работен.pdf

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2023/2024

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2022/10/Програма-равни-възможности-2022_1.pdf

Мерки за повишаване качеството на образованието

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2022/10/Мерки-за-повишаване-качеството-на-образованието_2022_1.pdf

Програма за превенция на ранното напускане на училище 

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2022/10/Програма-превенция-ранното-напускане-на-училище-и-мерки-за-повишаване-на-образователните-резултати-2022_1.pdf

Информация за формите на обучение

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2022/10/утвърж.форми-обучение_2022_1.pdf

Етичен кодекс на училищната общност

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2022/10/Етичен-кодекс-2022_1.pdf

График за консултирането по учебни предмети 

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2022/10/График-за-консултациите-на-учителите_попълнен_нов1.pdf